کت و شلوار اسلیم فیت
کت و شلوار اسلیم فیت

کت و شلوار اسلیم فیت

اسلیم فیت(چهارخانه،دیپلمات،ساده)
سایز

کت و شلوار اسلیم فیت فابریونی آمیزه ای از مد و تکنولوژی که با طراحی خاص خود بسیار چشم نواز است.

فابریونی یک درخشش مردانه.

رنگ